Skargi i reklamacje

Reklamacje to roszczenia związane ze zwrotem należności w szczególności:

  1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
  2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
  3. gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika lub elektronicznie na adres info@arrivabus.pl
Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. nazwę i adres przewoźnika;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4.  tytuł oraz uzasadnienie reklamacji:
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.


Skargi

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług.  

Dołożymy starań by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Reklamacje i skargi można składać na adres siedziby przewoźnika:

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. – Dz .U. Nr 5 po z. 46) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pobierz:

formularz-zgloszenia-reklamacji-bus.doc | msword 87.5kb

formularz-zgloszenia-reklamacji-bus.pdf | pdf 161.9kb