Sanok - Dworzec

SANOK - DWORZEC

(zmiana obowiązuje od dnia 14.01.2016 r.)

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.
 z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń
zaprasza do rokowań
w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Sanoku-Posada, woj. podkarpackie, powiat Sanocki, przy ul. Lipińskiego 31, obręb 3 w skład której wchodzą:

  • prawo użytkowania wieczystego gruntu to jest działki nr ew.: 1583, 1584, 1587/3 o łącznej powierzchni 0,3194 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie w tym budynku dworca autobusowego, objęte księgą wieczystą KW nr 53425;
  • prawo własności działek nr ew.: 1585, 1587/1, o łącznej powierzchni 0,2141 ha objęte księgą wieczystą KW nr KS1S/00001379/4)
  • prawo własności działki nr ew.: 1587/2, o powierzchni 0,0910 ha objęta księgą wieczystą KW nr KS1S/00001380/4)

Można składać oferty wyłącznie na całej nieruchomości opisanej w zaproszeniu do rokowań.

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku oraz wpłacenie wadium w wysokości 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na konto Spółki mBank nr 71 1140 1010 0000 5460 4800 1001. Wadium wpłacone nie podlega oprocentowaniu.

2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:
a. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności (KRS, CEDIG),

b. informacje o sytuacji majątkowej oraz ekonomiczno - finansowej podmiotu przystępującego do rokowań wraz z dokumentami potwierdzającymi tę sytuację (np. sprawozdanie finansowe za ostatni rok wraz z opinią biegłego rewidenta lub banku finansującego),

c. Oświadczenie zawierające zobowiązanie, iż kupujący lub wybrany przezeń administrator nieruchomości (nie będący przedsiębiorca uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub operatorem publicznego transportu zbiorowego) nie będzie na niej prowadził gospodarczej działalności konkurencyjnej wobec Arriva Bus Transport Polska sp. z o.o. lub jej następców prawnych, w postaci transportu drogowego w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.), z wyjątkiem niezarobkowego przewozu drogowego (art. 4 pkt. 4 w/w ustawy).;

d. oferowaną cenę nabycia (netto) i sposób jej zapłaty,

e. sposób zagospodarowania nieruchomości wraz z zobowiązaniem, że w przypadku zakupu nieruchomości, w obszarze nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, będzie utrzymana funkcja dworca autobusowego, w ramach której Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. i jej następcom prawnym pod tytułem ogólnym będzie zapewnione prawo korzystania z dworca, to jest w szczególności z co najmniej trzech stanowisk odjazdowych oraz z pomieszczenia kasowego i pomieszczenia dla dyspozytorów w budynku dworca autobusowego, dla celów związanych z prowadzona działalnością gospodarczą w drogowym transporcie osób,

f. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,

g. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

h. dowód wpłaty wadium,

i. termin związania nie krótszy niż do dnia 22 marca 2016 r.

j. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

k. zobowiązanie podmiotu przystępującego do rokowań do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty zamknięcia rokowań.

3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

4. Zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sanoku”, należy złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Oddziału Spółki w Sanoku, ul. Bema 3 lub wysłać pocztą (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt 1) na adres: Arriva Bus Transport Sp. o.o. ul. Bema 3, 38-500 Sanok

5. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi – nie więcej niż 3 - potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń. Wadium wpłacone przez podmioty, których zgłoszenia nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rokowań zostanie zwrócone bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy. W przypadku uchylenia się przez podmioty, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rokowań, od przystąpienia do rokowań, wpłacone wadium przepada. Zapłacone wadium przepada także w przypadku uchylania się podmiotu, którego oferta została wybrana, od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

7. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem  667 629 379 lub 667 628 644 w godz. 8.00 – 15.00.