Skargi i reklamacje

Reklamacje

Reklamacje są to roszczenia związane ze zwrotem należności w szczególności:

  1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
  2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
  3. gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji,
  2. nazwę i adres przewoźnika,
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu),
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały lub kopie okumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) lub innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów).

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika lub elektronicznie na adres info@arrivabus.pl.

Szanowni Państwo,
do momentu, gdy bilet jest ważny, informujemy o konieczności dokonania zwrotu poprzez zakładkę widoczną w prawym, górnym rogu
"TWOJE BILETY" 
"zarządzaj biletem bez logowania".

Zwroty ważnych biletów zakupionych online, które pozostaną niewykorzystane, nie będą uwzględniane na drodze reklamacji pisemnej.

Skargi

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług.  
Skargi można składać na adres siedziby przewoźnika lub elektronicznie na adres info@arrivabus.pl.

Arriva Bus Transport Polska

ul. Dąbrowskiego 8/24

87-100 Toruń

Pisma, o znamionach skargi lub wniosku, niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego, zostaną potraktowane jako cenne uwagi, którymi Podróżni chcą się z nami podzielić. 

Dołożymy starań, by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia przyjęcia pisma przez przewoźnika.

 

Pobierz:

formularz-zgloszenia-bus.doc | msword 91.5kb

formularz-zgloszenia-bus.pdf | pdf 169.7kb