Skargi i reklamacje

Reklamacje to roszczenia związane ze zwrotem należności w szczególności:

  1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
  2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
  3. gdy podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

Reklamację składa się w formie pisemnej na adres siedziby przewoźnika lub elektronicznie na adres info@arrivabus.pl
Reklamacja powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. nazwę i adres przewoźnika;
  3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4.  tytuł oraz uzasadnienie reklamacji:
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego pracownika zakładu, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
 
Szanowni Państwo,
do momentu, gdy bilet jest ważny, informujemy o możliwości dokonania zwrotu poprzez zakładkę widoczną w prawym, górnym rogu
"TWOJE BILETY" ⇒ "zarządzaj biletem bez logowania".

Skargi

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, wnioski, opinie, gdyż są dla nas cenny źródłem informacji, dzięki której możemy doskonalić i podnosić poziom świadczonych przez nas usług.  
Dołożymy starań by odpowiedź na reklamację lub skargę otrzymali Państwo w jak najszybszym terminie, nie później niż w terminie 20 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

Reklamacje i skargi można składać na adres siedziby przewoźnika:

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. – Dz .U. Nr 5 po z. 46) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pobierz:

formularz-zgloszenia-bus.doc | msword 91.5kb

formularz-zgloszenia-bus.pdf | pdf 169.7kb