Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva

Cel Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva Bus Transport Polska Sp z o. o.
  Niniejszy Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva zawiera wymagania i zasady zdefiniowane przez Grupę Arriva dla kontaktów biznesowych z partnerami Arriva, zwłaszcza tych, które wiążą się z postępowaniem zgodnie ze standardami etycznymi, regulacjami prawnymi i integralnością. Partnerzy biznesowi to wszystkie firmy spoza Grupy Deutsche Bahn, które dostarczają produkty i usługi dla Grupy Arriva. Mogą to być na przykład dostawcy, konsultanci, agenci, inni dostawcy produktów i usług, itd. Grupa Arriva oczekuje od swoich partnerów biznesowych, że wprowadzą oni zasady niniejszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva w swoich strukturach na całym świecie oraz że będą postępowali zgodnie z nimi.
Arriva 01 Zasady Ogólne
 

Grupa Arriva jest zaangażowana w kwestię zrównoważonego rozwoju i jest częścią Grupy Deutsche Bahn, która zobowiązała się wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych do postępowania zgodnie 10 Zasadami Międzynarodowego Porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ Global Compact). Dlatego też oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, iż:

  • będą prowadzili swoją działalność biznesową na zasadach integralności, tj. zwłaszcza zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, np. prawami człowieka, antykorupcyjnymi, prawem o ochronie danych osobowych, antymonopolowym i antykartelowym, prawem o ochronie środowiska i
  • będą promowali zgodność swoich partnerów biznesowych z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva oraz będą ich odpowiednio wspierać
  • będą działać honorowo, odpowiedzialnie i uczciwie.
  02 Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna naszych Partnerów Biznesowych
  Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność społeczna jest kluczowym czynnikiem dla długofalowego sukcesu naszej firmy i w konsekwencji niezbędnym elementem naszego opartego na wartościach zarządzania korporacyjnego. Dlatego też oczekujemy od naszych partnerów biznesowych dostosowania swojego postępowania do następujących zasad:
Prawa Człowieka Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają ogólnie rozumianych praw człowieka.
Praca Dzieci i Praca Przymusowa Nasi partnerzy biznesowi bezwzględnie odrzucają pracę dzieci i postępują zgodnie z obowiązującym prawem zabraniającym pracy dzieci. Dodatkowo, nasi partnerzy biznesowi nie tolerują żadnej formy pracy przymusowej.
Równość w Zatrudnieniu Nasi partnerzy biznesowi promują zróżnicowanie w swoich organizacjach i nie tolerują żadnej dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy pracowników.
Wolność Zgromadzeń Partnerzy biznesowi Grupy Arriva przestrzegają obowiązujących ich praw o wolności zgromadzeń i prawa do zrzeszania się oraz strzegą praw swoich pracowników wynikających z tych uregulowań.
Bezpieczeństwo Stawianie bezpieczeństwa ludzi na pierwszym miejscu jest najważniejszą wartością naszych partnerów biznesowych. Wspólnie ze swoimi pracownikami nasi partnerzy biznesowi zapewniają zarówno bezpieczne środowisko pracy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwo swoich produktów i usług.
Bezpieczeństwo I Higiena Pracy Poprzez stosowanie zapobiegawczych środków bezpieczeństwa i zapewnienie dobrych warunków pracy nasi partnerzy biznesowi dążą do zapewnienia bezpieczeństwa osobom indywidualnym i promują i chronią zdrowie swoich pracowników.
Ochrona Środowiska Nasi partnerzy biznesowi postępują zgodnie z obowiązującymi standardami środowiskowymi i podlegają zasadom zrównoważonego zarządzania i ochrony środowiska jako wartościom korporacyjnym.
Warunki Zatrudnienia i Pracy Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących praw i umów jakie zawarli ze swoimi partnerami społecznymi. Nasi partnerzy biznesowi wynagradzają odpowiednio swoich pracowników.
Ochrona Danych Nasi partnerzy biznesowi postępują zgodnie z wszystkimi obowiązującymi prawami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza danych pracowników, partnerów biznesowych i klientów.
  03 Działania Przeciwko Korupcji
  Grupa Arriva nie toleruje żadnej formy korupcji i innych nieuczciwych praktyk biznesowych. Transparentność i otwartość są podstawowymi wymaganiami Grupy Arriva w celu zapewnienia wiarygodności i zaufania w biznesie i w naszych kontaktach z partnerami biznesowymi.
Korupcja Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują żadnej formy korupcji i przekupstwa.
Konsultanci / Agenci / Brokerzy Żadne wynagrodzenie wypłacone konsultantom, agentom, brokerom lub innym pośrednikom nie może służyć do zapewnienia partnerom biznesowym, klientom lub osobom trzecim nieuczciwych korzyści. Nasi partnerzy biznesowy wybierają konsultantów, agentów, brokerów i innych pośredników rzetelnie i na podstawie stosownych kryteriów wyboru.
Unikanie Konfliktu Interesów Nasi partnerzy biznesowi unikają konfliktów interesów, które mogą prowadzić do ryzyka korupcji.
Zaproszenia i Prezenty Nasi partnerzy biznesowi, w związku ze swoją działalnością biznesową dla Grupy Arriva, akceptują zaproszenia lub udzielają zaproszeń jedynie jeśli są one stosowne, nie wiążą się z oczekiwaniem w zamian żadnych niewłaściwych korzyści lub innego preferencyjnego traktowania i nie łamią żadnych obowiązujących uregulowań prawnych (zwłaszcza prawa antykorupcyjnego).Takie same zasady dotyczą przyjmowania lub przekazywania prezentów lub innych korzyści jakiegokolwiek rodzaju.
Zachowanie wobec Funkcjonariuszy Publicznych Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują żadnej formy materialnych bądź niematerialnych korzyści (w tym ich oferowania) dla funkcjonariuszy publicznych lub osób o funkcjach porównywalnych (niezależnie od tego, czy działoby się to bezpośrednio czy pośrednio przez osoby trzecie).
Partie Polityczne Udzielanie jakichkolwiek materialnych i niematerialnych korzyści jakiegokolwiek rodzaju partiom politycznym, ich reprezentantom, osobom piastującym stanowiska publiczne lub kandydatom na urzędy polityczne także nie będzie tolerowane przez naszych partnerów biznesowych.
Darowizny / Sponsorung Darowizny mogą być udzielane przez naszych partnerów biznesowych jedynie dobrowolnie i bez oczekiwania korzyści w rewanżu. Sponsorowanie osób indywidualnych, grup lub organizacji nie może być stosowane dla uzyskania nielegalnych korzyści biznesowych.
Pranie Pieniędzy Nasi partnerzy biznesowi podejmują odpowiednie kroki, aby zapobiec praniu pieniędzy w swoich organizacjach.
  04 Postępowania naszych Partnerów Biznesowych wobec Konkurencji.
  Grupa Arriva podejmuje wysiłki, żeby zawsze działać jako uczciwy i odpowiedzialny podmiot na rynku branżowym i oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych.a
Konkurencja i Prawo Antykartelowe Nasi partnerzy biznesowi działają zgodnie z wszystkimi stosownymi uregulowaniami prawnymi o zakazie nieuczciwej konkurencji. W szczególności nie zawierają umów i nie podejmują ustaleń, które mają wpływ na ceny, warunki, strategie lub relacje handlowe, zwłaszcza odnośnie uczestnictwa w przetargach. To samo dotyczy wymiany informacji wrażliwych o konkurencyjności firmy lub innego zachowania, które ograniczałoby lub mogłoby w nielegalny sposób ograniczyć konkurencję.
Kontrola Exportu i Importu / Walka z Terroryzmem Nasi partnerzy biznesowi, zwłaszcza z uwagi na globalną aktywność biznesową, czuwają nad zgodnością z wszystkimi stosownymi prawami dotyczącymi importu i eksportu dóbr, usług I informacji jak również z prawem o zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu.1
  05 Zgodność z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva
Compliance Nasi partnerzy biznesowi powinni zapewnić postępowanie zgodne z wszelkimi zasadami opisanymi w niniejszym Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva.
Raportowanie do Grupy Arriva Nasi partnerzy biznesowi informują o przestępstwach, które zostały popełnione w toku prowadzenia przez nich działalności biznesowej dla Grupy Arriva i które mogłyby mieć wpływ na Grupę Arriva, poprzez istniejące systemy raportowania Grupy Arriva.
Ochrona informacji Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują żadnej dyskryminacji osób, które raportują pogwałcenia zasad opisanych w niniejszym Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva.2
Łańcuch Dostaw Nasi partnerzy biznesowi wybierają dostawców, z którymi współpracują w toku swojej aktywności biznesowej na rzecz Grupy Arriva uważnie, komunikują im zasady opisane w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva lub zasady równoważne i promują wśród swoich dostawców postępowanie zgodnie z tymi zasadami.
Konsekwencje Grupa Arriva podkreśla kooperacyjne zasady współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi. Dlatego też w przypadku drobnych pogwałceń zasad niniejszego Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Arriva, jeśli dany partner biznesowy wyraża gotowość naprawienia szkody i poprawy sytuacji, otrzymuje on zazwyczaj możliwość wprowadzenia w rozsądnej perspektywie czasowej odpowiednich akcji korekcyjnych. W przypadku poważnych pogwałceń (szczególnie popełnionych przestępstw), Grupa Arriva zastrzega sobie prawo do zastosowania wobec danego partnera biznesowego odpowiednich sankcji. Może także dojść do natychmiastowego zakończenia relacji biznesowej, łącznie z natychmiastowym zamknięciem wszelkich aktualnych kontraktów oraz wystąpieniem o odszkodowanie za szkody lub innymi prawami.
Gdzie można znaleźć dalsze informacje W przypadku pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z Grupą Arriva. Dodatkowo, zawsze można skontaktować się bezpośrednio z Działem Compliance Grupy Arriva compliancesupport@arriva.co.uk.

 

1. Zwłaszcza Rezolucja UE Nr. 2580/2001 and 881/2002

2. Mail wzaufaniu@arrivabus.pl lub inconfidence@arriva.co.uk lub http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/whistleblowing/

 

Pobierz:

polityka-odpowiedzialnych-zakupow-18012017.pdf | pdf 475.4kb

arriva-responsible-procurement-policy-v2.pdf | pdf 1.1mb