Kętrzyn

KĘTRZYN

Zaproszenie do rokowań

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość zlokalizowana przy ul. Bydgoskiej 24, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko - mazurskie. Rokowania obejmują sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działki nr ew.: 95 o  powierzchni 1,1634 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objętego księgą wieczystą KW nr OL1K/00005332/0, oraz sprzedaż prawa własności działki nr ew.: 100/7 o powierzchni 0,0146 ha, objętego księgą wieczystą KW nr OL1K/00039357/8.

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:

a. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),

b. oferowaną cenę nabycia (netto),

c. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,

d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

e. termin związania nie krótszy niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

f. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

g. zobowiązanie podmiotu przystępującego do rokowań do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty zamknięcia rokowań.

3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

4. Zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Kętrzynie”, należy złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Spółki w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń lub wysłać pocztą (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt1) na adres: Arriva Bus Transport Polska Sp. o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń.

            Uwaga!

Zgłoszenia należy składać według wzorca poniżej:

Wariant pierwszy – zakup całości nieruchomości. Należy podać proponowaną cenę zakupu nettoz dopiskiem „wariant pierwszy”

Wariant drugi – zakup całości nieruchomości z zastrzeżeniem że stacja paliw zlokalizowana na nieruchomości będzie przedmiotem dzierżawy na rzecz Arriva Bus Transport Polska Sp. z o .o.

Należy podać proponowaną cenę netto, akceptowany (minimalny i maksymalny) okres dzierżawy oraz wysokości oczekiwanego czynszu dzierżawnego netto z dopiskiem „wariant drugi”.

Wariant trzeci – Zakup nieruchomości bez stacji paliw, przy założeniu że teren stacji paliw będzie wydzielony geodezyjnie przed transakcją sprzedaży a na nieruchomości zbywanej zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela wydzielonej nieruchomości obejmującej stację paliw. Szacunkowa wielkość działki wydzielanej to około 0,1 ha.

Należy podać proponowaną cenę zakupu netto z dopiskiem „wariant trzeci”.

5. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi – nie więcej niż 3 - potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

7. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 723 033 883 w godz. 8.00 – 18.00  lub mailowy na adres nieruchomosci@arrivabus.pl.