Węgorzewo

WĘGORZEWO

Zaproszenie do rokowań

Zarząd Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży następujących nieruchomości Spółki:

Nieruchomość zlokalizowana w Węgorzewie przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko - mazurskie.

Rokowania obejmują sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu to jest działek o nr ew.: 792/13, 826/2, 818/4 o łącznej powierzchni 0,0232 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objęte księgą wieczystą KW nr OL2G/00018197/8, oraz działki o nr ew.: 808/1 o powierzchni 0,8666 ha wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń zlokalizowanych na ww. gruncie, objęte księgą wieczystą KW nr OL2G/00010520/6.

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia w języku polskim w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 roku.

2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać:

a. imię, nazwisko/firmę, adres i (w przypadku podmiotów gospodarczych) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz numeru w rejestrze właściwym dla formy prowadzonej działalności gospodarczej(KRS, CEDIG),

b. oferowaną cenę nabycia (netto),

c. zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów, ciężarów publiczno-prawnych i wszelkich opłat (notarialne, sądowe) związanych z zawarciem umowy,

d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu rokowań, w szczególności przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

e. termin związania nie krótszy niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

f. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu przystępującego do rokowań lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu,

g. zobowiązanie podmiotu przystępującego do rokowań do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty zamknięcia rokowań.

3. Dający ogłoszenie ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia te zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w pkt 2, jak też zgłoszenia złożone po terminie oraz zawierające dodatkowe warunki i zastrzeżenia.

4. Zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości Arriva w Węgorzewie”, należy złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie Spółki w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 8/24 87-100 Toruń lub wysłać pocztą (termin jest zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynie do spółki w dniu, o którym mowa w pkt1) na adres: Arriva Bus Transport Polska Sp. o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń.

5. Po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń będą podjęte dalsze ustne rokowania z wybranymi – nie więcej niż 3 - potencjalnymi nabywcami (odrębnie z każdym podmiotem). Informacje o rozpatrzeniu zgłoszeń zostaną przekazane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

6. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie rokowania, swobodnego wyboru nabywcy, odstąpienia od rokowań lub od zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny.

7. Osoby zainteresowane oględzinami przedmiotu rokowań, jak też otrzymaniem szczegółowych informacji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 723 033 883 w godz. 8.00 – 18.00  lub mailowy na adres nieruchomosci@arrivabus.pl.